Ga naar de inhoud

Vraag & Antwoord

Waarom wordt stichting CoFiZe een verzekeringsmaatschappij CoFiZe NV?

De Nederlandsche Bank (DNB), heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van Stichting Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe) kwalificeren als verzekeringsactiviteiten.

Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen. Als gevolg hiervan moet CoFiZe herstructureren van Stichting CoFiZe naar verzekeringsmaatschappij CoFiZe NV.

Is er een alternatief voor het aanvragen van een zelfstandige vergunning als verzekeraar?

Het bestuur heeft naar diverse alternatieve oplossingen gekeken.

De meest wenselijke en efficiënte oplossing is het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar in samenwerking met een bestaande verzekeraar. Hierdoor houden wij de kosten beheersbaar.

Wat betekent dit voor mij in de praktijk?

Als gevolg van de herstructurering verandert uw bijdrage. In de dagelijkse praktijk verandert er voor u verder niets. De huidige medewerkers zullen ook in de nieuwe situatie uw aanspreekpunt zijn. 

Welke financiële consequenties heeft dit voor CoFiZe en voor mij?

De bedrijfskosten zullen echter aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. Dit houdt in dat CoFiZe genoodzaakt is om de bijdragen te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe NV., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21% af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico in 2023 is gewijzigd van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Per 2024 is dit tarief verhoogd naar 43 euro per tank per jaar. Voor pomphouders met een verhoogd risico is de bijdrage verhoogd in 2023 van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. In 2024 is dit tarief verhoogd naar 275 euro per tank per jaar. Genoemde bedragen zijn inclusief assurantiebelasting.

In de gekozen oplossingsrichting is expliciet gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, rekening houdende met de eisen vanuit wet- en regelgeving worden gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert en alleen het vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer aan haar opgedragen doel zal uitvoeren

Wat gebeurt er met het huidige stichtingsbestuur?

Het huidige stichtingsbestuur zal plaatsnemen in een op te richten raad van advies waardoor de sectorkennis niet verloren gaat. DNB stelt strenge eisen aan de bestuurders van een verzekeringsmaatschappij. Gekozen is voor een oplossing waarbij het bestuur voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Om die reden zal CoFiZe NV een nieuw bestuur moeten aanstellen dat voldoet aan de eisen van DNB. Deze is gevonden in de samenwerking met een bestaande verzekeraar. Verder dient er wettelijk een extra toezichthouder aangesteld te worden in de vorm van commissarissen. Ook zij dienen te voldoen aan strenge eisen van de sectorwetgeving.

Om de kennis en expertise van het huidige bestuur, en de belangen van de exploitanten te waarborgen wordt in de nieuwe structuur een raad van advies aangesteld. Hierin zal het huidige bestuur zitting nemen.

Hoe waarborgt CoFiZe N.V. het oorspronkelijke doel waarvoor de stichting CoFiZe is opgericht?

Allereerst wordt de verzekeringsvergunning bij de DNB alleen voor de huidige activiteiten aangevraagd. Doordat de vergunning voor een beperkt doel zal worden verleend, wordt voorkomen dat CoFiZe NV in de toekomst zomaar andere verzekeringsactiviteiten kan ontplooien. Daarnaast zal in de statuten van de N.V. een beperkte doelomschrijving worden opgenomen. De raad van commissarissen ziet erop toe dat het bestuur handelt conform het doel waarvoor de vergunning wordt verleend en de statuten van de NV worden nageleefd.

Verandert er iets aan de huidige financiële zekerheidsstelling?

Nee, aan de huidige financiële zekerheidsstelling verandert niets.

Is er een alternatief voor financiële zekerheidstelling?

Wettelijk bent u verplicht een financiële zekerheidsstelling te hebben. Een alternatief voor de financiële zekerheidsstelling is dat u zorgdraagt voor een onherroepelijke bankgarantie van € 225.000 per tank of een commerciële verzekering afsluit. Voor zover bekend is er geen specifieke commerciële verzekering beschikbaar die aan de eisen van de wet voldoet.

Per wanneer is de nieuwe situatie van kracht?

Per 1 januari 2023.

Zijn er andere zaken waar ik rekening mee moet houden?

Nieuwe wet- en regelgeving vragen om transparantie van organisaties. Organisaties moesten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s ingeschreven hebben.  Het UBO-register maakt UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Dit maakt dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben en u binnenkort hierover zullen benaderen.

Waarom is CoFiZe opgericht?

Elke tankstationondernemer in Nederland moet sinds 1997 van de overheid financiële zekerheid geven voor de ongedekte schade aan het milieu in geval van faillissement. Dat gaat om bedragen van € 225.000,00 per tank, dus voor een gemiddeld tankstation al gauw € 900.000,00. Dit is voor een ondernemer nagenoeg onhaalbaar. Daarom is de stichting CoFiZe ( Per 1 januari 2023 CoFiZe N.V.: Collectief Financiële Zekerheidsfonds) door de branche opgericht. Door een verhoudingsgewijs gering bedrag te betalen aan het fonds voldoet de ondernemer aan het stellen van financiële zekerheid voor milieuschade. CoFiZe vraagt een eenmalig toelatingsbijdrage en een jaarlijkse premie per tank.

Met het van kracht worden van het Besluit activiteiten leefomgeving kunnen ook andere gebruikers van ondergrondse tanks zich aanmelden die onder deze verplichting vallen.

Wie moet zich aanmelden?

Het door CoFiZe afgegeven certificaat dient op naam te staan van de gebruiker of drijver van de inrichting. De drijver van de inrichting is de natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals die blijkt uit de inschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Is CoFiZe een verzekering tegen milieuschade voor de gebruiker zelf?

Nee, CoFiZe biedt geen verzekering voor milieuschade voor ondernemers. U moet dus in principe zelf een verzekering afsluiten voor milieuschade of bewust het risico voor dergelijke schade op u nemen. Alleen als u of uw bedrijf failliet is gegaan en de schade die derden lijden, niet elders te verhalen is, zal CoFiZe de aansprakelijkheid voor deze schade overnemen en de schade vergoeden dan wel saneren.

Geldt de verplichting voor een zekerheidsdekking voor alle tanks?

De wettelijke verplichting geldt voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstoffen, gasolie, diesel, huisbrandolie en afgewerkte olie. Tanks voor andere bodembedreigende vloeistoffen vallen daarom niet onder deze verplichting. 

Ik heb een tank met compartimenten, hoeveel moet ik betalen?

U betaalt een premie per tank of tankcompartiment. Een tank met drie compartimenten telt dus voor drie.

Valt LPG er ook onder?

LPG tanks vallen niet onder de reikwijdte van de CoFiZe dekking, omdat het bodemrisico van een LPG tank te verwaarlozen is.