Ga naar de inhoud

Nieuws

CoFiZe heeft besloten dat elke inrichting die moet voldoen aan financiële zekerheidsstelling als vermeld in de artikelen 4.977 en/of 4.1001a van het Besluit Activiteiten leefomgeving kan worden aangemeld bij CoFiZe N.V. De aanmelding moet worden gedaan door de drijver van de inrichting, meestal gebruiker van de installatie.

Per 1 januari 2024 verandert de premie voor de bij CoFiZe aangesloten gebruikers. Deze verhoging komt voort uit de eisen die door de Nederlandse bank worden gesteld aan verzekeringsmaatschappijen t.a.v. financiële stabiliteit en garantie op zekerheidsdekking.

 • Voor gebruikers met een standaard risico wijzigt de premie van 35 euro naar 43 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks.
 • Voor gebruikers met een verhoogd risico wordt de premie verhoogd van 225 euro naar 275 euro per tank per jaar.

De tarieven zijn door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 13 december 2023 en gelden met ingang van 1 januari 2024.

Als gevolg van de eerder aangekondigde herstructurering van Stichting CoFiZe tot verzekeringsmaatschappij CoFiZe NV zullen onder andere onze administratieve gegevens zoals KvK- en btw-gegevens veranderen.  

Op dit moment zijn wij nog in afwachting van deze gegevens. Daarom heeft u nog geen factuur ontvangen voor uw deelname dit jaar. 
Het certificaat/bewijs van deelneming dat u vorig jaar heeft ontvangen is geldig t/m 1 maart 2023.

Mochten wij in maart nog niet over onze nieuwe gegevens beschikken dan blijft uw certificaat zoveel langer geldig als nodig, tot wij u de factuur en het bewijs van deelname voor 2023 kunnen sturen. Zodra de nieuwe gegevens bekend zijn ontvangt u de factuur voor deelname.

Per 1 januari 2023 verandert de bijdrage, in de nabije toekomst door ons premie genoemd, voor de bij CoFiZe aangesloten pomphouders. Deze wijziging komt voort uit de onvermijdelijke herstructurering van CoFiZe tot verzekeringsmaatschappij, die in november 2022 in gang is gezet.

 • Voor pomphouders met een standaard risico wijzigt de bijdrage van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks.
 • Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar.

De toezichthouder van de financiële sector, De Nederlandsche Bank (kortweg: DNB) heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe vanuit deze verplichting een vergunning als verzekeraar zal aanvragen. Als gevolg hiervan ondergaat CoFiZe een herstructurering tot verzekeringsmaatschappij.

Omdat er in de financiële sector andere eisen gelden ten aanzien van bedrijfsvoering, stijgen de bedrijfskosten van CoFiZe aanzienlijk, als wij als verzekeringsmaatschappij gaan werken. CoFiZe is daarom genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe NV, de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen.

De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten pomphouders.

Naar verwachting treedt de nieuwe omgevingswet per  1 juli 2023 in werking en daarmee ook het BAL, het Besluit Activiteiten Leefomgeving. In het BAL is de financiële zekerheid voor de opslag in ondergrondse tanks geregeld. Het ziet het er naar uit dat ook de opslag van AdBlue onder de reikwijdte van de zekerheidsdekking zal vallen. Het is een bodembedreigende vloeistof en het bevoegd gezag vraagt steeds vaker om ook de nulsituatie t.a.v. AdBlue door bodemonderzoek vast te leggen.

Vooruitlopend op de inwerking van het BAL breidt CoFiZe per 1 januari 2023 haar dekking uit voor exploitanten met tanks met AdBlue.
Deze uitbreiding van de zekerheidsdekking wordt per 1 januari 2023 opgenomen in de algemene voorwaarden van CoFiZe, die per die datum het huidige reglement van CoFiZe vervangen.

Voor de uitbreiding van de dekking voor tanks met AdBlue geldt de standaard premie per tank voor zekerheidsdekking*. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ondergrondse of bovengrondse opslag.

*Premie zekerheidsdekking
Per 1 januari 2023 is de premie voor pomphouders met een standaard risico 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Heeft u reeds een dekking voor het maximaal aantal tanks dan wordt er geen extra premie berekend voor additionele tanks met AdBlue. Voor pomphouders met een verhoogd risico is de bijdrage 225 euro per tank per jaar.

Als u gebruik wilt maken van de dekking voor tanks met AdBlue dan is er op dit moment geen aanvullend onderzoek nodig naar de nulsituatie. Wel ontvangen we van u graag de volgende gegevens:

 • CoFiZe lidnummer
 • Adres en woonplaats
 • Gegevens AdBlue opslag (ondergronds/bovengronds, volume tank)
 • Situatietekening tank en aflevervoorziening en eventueel beschikbare nulsituatiegegevens bodem t.a.v. AdBlue

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@cofize.nl of 010 – 452 34 04.

Rien Kammeraat en Dick Linschoten, Stichting Cofize

Op 10 en 11 november was Stichting CoFize aanwezig op de Tankstation & Carwash Vakbeurs 2022; de grootste beursvloer op het gebied van oplossingen voor brandstof, energie en carwash in Nederland en België.

Tijdens de beursdagen is Cofize in gesprek gegaan met aanwezige deelnemers over de voorgenomen herstructurering van Stichting Cofize tot verzekeringsmaatschappij.

Dick Linschoten, directeur Stichting Cofize: Eerder deze maand hebben wij onze deelnemers geïnformeerd via een aankondiging over de voorgenomen herstructurering van Stichting CoFiZe. De Tankstation & Carwash Vakbeurs bood een mooi platform om onze deelnemers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over de herstructurering tot verzekeringsmaatschappij. Uiteraard zijn wij ook na de beurs bereikbaar voor verdere informatie en het beantwoorden van vragen.

Begin november kondigde Cofize aan dat in nauw overleg met De Nederlandse Bank is vastgesteld dat de huidige activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Deze activiteiten mogen niet zonder een door DNB verstrekte vergunning worden uitgeoefend. Zoals overeengekomen met DNB zal CoFiZe daarom een vergunning als verzekeraar aanvragen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten pomphouders.

Stichting CoFiZe is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur via 010 – 452 34 04 of info@cofize.nl.


Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds), de stichting die invulling geeft aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen voor ondergrondse opslagtanks voor motorbrandstoffen, kondigt vandaag aan dat het proces is gestart om stichting CoFiZe te herstructureren tot verzekeringsmaatschappij. In nauw overleg met De Nederlandse Bank is vastgesteld dat de huidige activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Deze activiteiten mogen niet zonder een door DNB verstrekte vergunning worden uitgeoefend. Zoals overeengekomen met DNB zal CoFiZe daarom een vergunning als verzekeraar aanvragen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten pomphouders.

Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan beroep worden gedaan indien de wettelijk aansprakelijke niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De DNB, heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen. Als gevolg hiervan moet CoFiZe herstructureren. Dit proces is eind oktober, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn, in gang gezet.

Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing is echter gebleken het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert en alleen het vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer aan haar opgedragen doel zal uitvoeren.

De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. In dit geval is CoFiZe genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe NV, de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar.

Voor meer informatie zie ons Vraag & Antwoord overzicht.


januari 2022 – Verruiming toelatingsvoorwaarden

Sinds de aanpassing van het reglement is ook de mogelijk om stations aan te melden die niet voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de installatie van een fleetowner, waar alleen met een eigen tankkaart getankt kan worden.
CoFiZe behoudt zich het recht voor nadere voorwaarden te stellen aan de toelating.

Tariefaanpassing per 1 januari 2020

 • Het standaardbedrag is  € 7,50 per tank/compartiment.
 • Het bedrag voor een station met een verhoogd risico (bijvoorbeeld vanwege een restverontreiniging of een foliebak) is € 102,50 per tank/compartiment.
 • De overige tarieven blijven ongewijzigd.

De tarieven worden bij de facturering 2020 toegepast en middels automatische incasso geïncasseerd.
De collectieve opzet van het fonds betekent dat het bestuur de tarieven kan aanpassen als de financiële toestand van het fonds daar aanleiding toe geeft.

Aanpassing Reglement
Deze tariefsaanpassing en de invoering van het Besluit algemene  regels voor inrichtingen Milieubeheer maakte het noodzakelijk dat het Reglement van CoFiZe werd aangepast. Deze versie is op 19 september 2012 vastgesteld en is als pdf bestand te downloaden.