Ga naar de inhoud

Aanmelden

Op deze pagina vindt u alle informatie en het inschrijfformulier om een inrichting aan te melden bij CoFiZe. U kunt het ingevulde inschrijfformulier op deze pagina uploaden met alle benodigde bijlagen.

Bijdrage
Na beoordeling en acceptatie volgt toezending van de algemene voorwaarden die u dient te ondertekenen en terugsturen naar CoFiZe. Hierna volgt de factuur voor de eenmalige bijdrage van € 450,- en de bijdrage voor het lopend kalenderjaar.

De jaarlijkse premie voor een inrichting zonder of slechts met een geringe bodemverontreiniging bedraagt € 43,- per tank of tankcompartiment.
Als er een verhoogd risico is vanwege een bestaande bodemverontreiniging is de bijdrage € 275,- per tank of tankcompartiment.

Na betaling van deze factuur wordt de polis toegezonden die in het installatieboek bewaard kan worden. Het bevoegd gezag wordt tegelijkertijd geïnformeerd dat de inrichting is toegelaten tot het zekerheidsfonds.

De betaling van de jaarlijkse premie wordt steeds in januari door middel van automatische incasso voldaan. Met het tekenen van de algemene voorwaarden geeft u hiervoor een machtiging.

Voorwaarden & aanmelden

Een inrichting kan worden aangemeld door het ingevulde inschrijfformulier met daarbij de gevraagde gegevens in te sturen. Na beoordeling en acceptatie volgt toezending van de algemene voorwaarden.

Aanmeldformulier

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan de zekerheidsdekking onder het Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe) om daarmee te voldoen aan het bepaalde in artikel 4.977 en/of artikel 4.1001a van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Firma naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Telefoonnummer:
E-mail:

Te uploaden documenten:

CoFiZE inschrijfformulier
Uittreksel Kamer van Koophandel
Uittreksel kadastrale registratie
Bodemonderzoek
Goedkeuring bevoegd gezag evaluatierapport
Actuele revisietekening
Laatste verslag bemonstering (grondwater) peilbuizen
Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Sleep de documenten naar dit vak of druk op de upload knop om de documenten te uploaden

Upload

Ik heb gecontroleerd dat alle documenten aanwezig zijn.