Meteen naar de inhoud

Aanmelden

Een station kan worden aangemeld door het aanmeldingsformulier met daarbij de gevraagde gegevens in te sturen. Na beoordeling en acceptatie volgt toezending van de toelatingsovereenkomst met bijhorend reglement in 2-voud.

De ondertekende overeenkomsten en reglementen moeten worden teruggezonden naar CoFiZe.

Bijdrage tot 1 januari 2023
Na ondertekening door CoFiZe wordt een exemplaar toegezonden, samen met de factuur voor de eenmalige bijdrage van € 450,- en de bijdrage voor het lopend kalenderjaar. Na betaling van deze factuur wordt het certificaat van deelname toegezonden dat in het installatieboek kan worden bewaard. Het bevoegd gezag wordt tegelijkertijd geïnformeerd dat het station is toegelaten tot het zekerheidsfonds.

De betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt steeds in januari door middel van automatische incasso voldaan. Daartoe is met de toelatingsovereenkomst een machtiging afgegeven. De jaarlijkse bijdrage voor een station zonder of slechts met een geringe bodemverontreiniging bedraagt € 7,50 per tank of tankcompartiment.

Als er een verhoogd risico is vanwege een bestaande bodemverontreiniging is de bijdrage  €102,50 per tank.

Bijdrage per 1 januari 2023
De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. In dit geval is CoFiZe genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe NV, de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar. 

Formulieren

De markt is niet statisch, stations worden opgericht, verplaatst, gerenoveerd, gesloten en opgeruimd. Over wijzigingen van aangesloten stations moet CoFiZe worden geïnformeerd.

Om de uitwisseling van informatie  te vergemakkelijken zijn blanco formulieren als PDF-bestand te downloaden. Na invulling ervan kunnen deze per post, of e-mail terug worden gezonden.