Meteen naar de inhoud

Voorwaarden

In het reglement van CoFiZe is aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om als exploitant te kunnen worden toegelaten tot het financieel zekerheidsfonds.

Het moet gaan om een tankstation bestemd voor de verkoop of aflevering van brandstoffen voor motorvoertuigen voor het wegverkeer.
Installaties voor de opslag van brandstoffen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld bij noodstroomaggregaten, jachthavens of brandstofdepots, komen niet in aanmerking.

De aanvraag moet worden gedaan door degene die de inrichting drijft, dus de exploitant van het tankstation. Het tankstation moet worden geëxploiteerd volgens de op dat moment geldende wet- en regelgeving zoals o.a. in het Besluit en de Ministeriële regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de onderliggende voorschriften is vastgesteld.

Een eventuele bodemverontreiniging moet zijn gesaneerd met de goedkeuring van het bevoegd gezag voordat het station kan worden aangemeld. De gegevens over de bodemkwaliteit op het tankstation moeten van recente datum zijn.

Formulieren

De markt is niet statisch, stations worden opgericht, verplaatst, gerenoveerd, gesloten en opgeruimd. Over wijzigingen van aangesloten stations moet CoFiZe worden geïnformeerd.

Om de uitwisseling van informatie  te vergemakkelijken zijn blanco formulieren als PDF-bestand te downloaden. Na invulling ervan kunnen deze per post, of e-mail terug worden gezonden.