Ga naar de inhoud

Voorwaarden

In de algemene voorwaarden van CoFiZe is aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om als gebruiker te kunnen worden toegelaten tot het financieel zekerheidsfonds.

Het moet gaan om een inrichting waar in een ondergrondse opslagtank vloeibare brandstoffen, gasolie, diesel, huisbrandolie of afgewerkte olie wordt opgeslagen bestemd voor de verkoop of aflevering aan derden of voor eigen gebruik.

De aanvraag moet worden gedaan door degene die de inrichting drijft, dus de gebruiker van de inrichting. De inrichting moet worden geëxploiteerd volgens de op dat moment geldende wet- en regelgeving zoals o.a. in het Besluit activiteiten leefomgeving en de onderliggende voorschriften is vastgesteld.

Een eventuele bodemverontreiniging moet zijn gesaneerd met de goedkeuring van het bevoegd gezag voordat de inrichting kan worden aangemeld. De gegevens over de bodemkwaliteit van de inrichting moeten van recente datum zijn.